توریسم درمانی


سازمان جهانی گردشگری به طور خاص، توریسم درمانی یا گردشگری سلامت را به این شکل تعریف می نماید. استفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش سلامتی و افزایش روحیه فرد منجر می شود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد است.

در این راستا بیماران مختلف از کشورهای همسایه جهت استفاده از امکانات و تکنیکهای مدرن جراحی به روز دکتر خاکشور جهت درمان بیماریهای چشمی خود به این کلینیک مراجعه و درمان می شوند.
به عنوان نمونه آقایی که در عکس زیر مشاهده می‌کنید، از کشور قزاقستان جهت درمان بیماری ناخنک مراجعه و عمل شدند.

توریسم درمانی
توریسم درمانی